S2, s.r.o

facebook

 • kontakt
  • S2, s.r.o.
   Mlynská 26
   P.O. BOX G-17
   043 47 Košice

   IČO: 31736963
   IČ DPH: SK2020055752

   Gabriela Danielovičová

   mobil: 0903 605 766

   gdanielovicova@s2sro.sk

Učtovníctvo

Člen Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov(www.skcu.sk)

Vrámci účtovných služieb ponúkame :

Vedenie podvojného účtovníctva
* vedenie účtovného denníka
* vedenie hlavnej knihy
* vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
* vedenie bankovej knihy
* vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
* vedenie pokladničnej knihy
* vedenie knihy interných dokladov
* spracovanie ročnej účtovnej závierky a uzávierka
* zaslanie fotokópie ročnej účtovnej závierky do Obchodného registra SR

Spracovanie daňových priznaní
* daň z príjmov právnických osôb
* daň z motorových vozidiel
* daň z pridanej hodnoty
* súhrný výkaz DPH

Vedenie mzdovej agendy
* spracovanie miezd
* mesačné a ročné výstupy pre Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, Zdravotné poisťovne
* agenda stravných lístkov
* pri vzniku a ukončení pracovného pomeru – vypracovanie dokladov pre inštitúcie a zamestnanca
* vypracovanie pracovnej zmluvy, dohôd, dohody o hmotnej zodpovednosti

Firmu môžeme, na základe plnomocenstva, zastupovať pred inštitúciami a pri kontrolách.
Poskytujeme konzultácie a poradenstvo.